نوع پایانه *

*
لطفا دستور العمل ابلاغی شاپرک را مطالعه نمایید.